Ouders worden op verschillende manieren betrokken en geïnformeerd:

Informatieavond

Elk jaar worden de ouders uitgenodigd voor een informatieavond. Tijdens deze avond vertelt de leerkracht over de werkwijze in de groep en over de bijzonderheden die dat jaar in de groep aan bod komen.

Zakelijke ouderavond

Tijdens deze avond leggen de ouderraad, de medezeggenschapsraad en de coördinator oud papier verantwoording af over hun activiteiten en financiën. Als dat nodig is, vinden de verkiezingen voor de OR en MR plaats. Ook stellen we tijdens deze avond de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage vast.

Informatieve ouderavond

Tijdens deze avond zal er een onderwerp worden besproken en uitgediept die interessant is voor ouders. Ook wordt er tijdens deze avond een link gelegd met het onderwijs op school. Deze avond is van de ouders voor de ouders. De organisatie ligt in handen van ouders in de ouderraad en de medezeggenschapsraad.

Leerkracht-ouder-(kind)gesprek

Driemaal per jaar worden de ouders samen met hun kind uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht. In september is er een startgesprek. In dit gesprek ligt de nadruk op sociaal-emotionele aspecten. Ouder(s) en kind informeren de mentor over het kind. In januari/februari en juni/juli gaat het om de portfoliogesprekken. De kinderen vertellen over hun werk en ontwikkeling aan de ouders met ondersteuning van de leerkracht. Als de leerkracht tussentijds zorgen of vragen heeft over de ontwikkeling van uw kind, wordt u uitgenodigd voor een extra gesprek. Ook als uw kind extra begeleiding heeft, wordt u regelmatig uitgenodigd om de voortgang te evalueren. Als u zelf tussendoor behoefte heeft aan een gesprek, kunt u uiteraard ook een afspraak maken.

Kijkmiddag

Tweemaal per jaar bent u van harte welkom om een kijkje te komen nemen in de klas van uw kind aan het eind van de lesdag. Tijdens een kijkmiddag kunnen de leerlingen ouders rondleiden in de school en laten zien waar de leerling aan werkt en hoe. Ouders kunnen de data vinden in de agenda in het ouderportaal.

Social Schools

Vanaf schooljaar 2023-2024 maken we voor de digitale communicatie tussen ouders en school gebruik van het ouderportaal Social Schools. Ouders kunnen thuis inloggen of een app gebruiken. Als ouder kunt u bijvoorbeeld de kalender bekijken, algemene informatie en groepsnieuws lezen, foto’s bekijken en gesprekken plannen voor de portfoliogesprekken. Op Social Schools ziet u alleen de meldingen die voor uw kind(eren) van toepassing zijn.