OR, MR en GMR


Ouderraad (OR)

Een ouderraad is geen formeel maar wel een belangrijk overlegorgaan tussen ouders en leerkrachten. De OR organiseert jaarlijks diverse activiteiten zoals de laatste schooldag, de ouderavond, sinterklaasfeest, kerstfeest. De OR bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders (4 leden). Daarnaast is er een leerkracht bij de vergaderingen. De ouders zitten in de OR voor een periode van 3 jaar.

Ouderbijdrage: Het bedrag dat de school van de overheid ontvangt is niet genoeg voor alle kosten die de school maakt gedurende het schooljaar. Kosten voor bijvoorbeeld buitenspeelgoed, extra handvaardigheid materiaal, buitenschoolse activiteiten, fluor spoelen, extra ondersteunend leermateriaal en feestdagen en vieringen worden niet door de overheid vergoed. Om deze zaken te kunnen bekostigen vraagt de ouderraad van OBS Garmerwolde een ouderbijdrage.

De Ouderraad van OBS Garmerwolde vraagt de ouder(s)/ verzorger(s)  van iedere leerling die ingeschreven staat of wordt, jaarlijks een ouderbijdrage. De ouderbijdrage is vrijwillig. Er kan minder of geen ouderbijdrage worden betaald als omstandigheden daartoe aanleiding geven. Bijvoorbeeld als het inkomen van een gezin lager is dan 130% van het minimumloon.

De hoogte van de ouderbijdrage is vastgesteld door de MR en OR van OBS Garmerwolde en bedraagt voor 2017-2018:
€ 22,50 per jaar per kind.

Ouders kunnen de vrijwillige ouderbijdrage over te maken op:

IBAN rekeningnummer: NL16 RABO 0320 7030 10  t.n.v. OBS Garmerwolde
onder vermelding van naam of namen kind(eren) en ouderbijdrage 2017-2018

Medezeggenschapsraad (MR)

In de Wet Medezeggenschap Onderwijs is de positie van ouders in het openbaar onderwijs geregeld. Ouders hebben door een Medezeggenschapsraad (MR) invloed op de vormgeving van het opvoedkundig karakter van de school, het opstellen van het schoolplan, maar ook op allerlei organisatorische zaken binnen de school.

Ook een MR heeft een aantal rechten en plichten met betrekking tot het beleid van de school. Zo is er adviesrecht, instemmingsrecht, informatierecht, initiatiefrecht en recht op overleg met het bevoegd gezag. De rechten en plichten maar ook praktische zaken als aantal leden (in Garmerwolde zijn dit er vier: twee leerkrachten en twee ouders) en zittingsduur (4 jaar) zijn geregeld in het Medezeggenschapsreglement. Ook dit reglement ligt ter inzage op school. De MR vergadert ongeveer tien keer per jaar. Naast de vier leden is de schooldirecteur op afroep bij de vergaderingen aanwezig als adviserend lid namens de bestuurscommissie Marenland

Dus: in de MR worden beleidszaken die specifiek betrekking hebben op Garmerwolde beoordeeld en overkoepelende zaken voor-besproken. In de GMR worden alleen overkoepelende zaken beoordeeld. Met andere woorden: de GMR wordt gevoed door de MR en de MR wordt gevoed door ouders en leerkrachten.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Iedere school binnen de bestuurscommissie Marenland heeft zijn eigen Medezeggenschapsraad maar op initiatief van het bevoegd gezag is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) geformeerd. De GMR is in het schooljaar 1999/2000 opgestart. De intentie is dat iedere openbare school uit de Bestuurscommissie Marenland vertegenwoordigd is in de GMR. Omdat de GMR te groot zou worden als er daadwerkelijk van alle scholen één of meer MR-leden zitting in hebben, behartigen sommige GMR-leden de belangen van meerdere scholen. OBS Garmerwolde lever geen GMR-lid, maar laat de belangen door andere GMR-leden behartigen.

Waarom een GMR:
Voor het bevoegd gezag met meerdere openbare scholen onder zijn bestuur, is het praktisch onmogelijk om beleidskeuzen op bestuursniveau met alle afzonderlijke MR-en te bespreken. Overkoepelende zaken als bijvoorbeeld een bovenschools formatieplan of uniform beleid ten aanzien van arbeidsvoorwaarden worden getoetst aan de GMR. Een GMR heeft rechten en plichten welke geregeld zijn in het reglement voor de Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad en ligt ter inzage op school