Onze school


Taakstelling

De school is er voor elk kind. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen met plezier naar school gaan. Wij proberen het voor alle leerlingen gezellig te maken en een goede leeromgeving te scheppen. We houden rekening met álle kinderen en vinden het belangrijk dat alle kinderen, van groep 1 tot en met groep 8 goed met elkaar omgaan. Iedereen houdt rekening met elkaar en zorgt voor elkaar.
Wij werken er – samen met ouders/verzorgers – hard aan om elk kind naar eigen vermogen optimaal te laten presteren.

Uitgangspunten

  • Het openbaar onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden.
  • Een openbare school is toegankelijk voor alle kinderen van alle gezindten.
  • Op school is een leefgemeenschap gecreëerd waarin kinderen niet alleen iets leren, maar zich ook ontwikkelen in zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag.
  • Getracht wordt het gevoel van verantwoordelijkheid ten opzichte van elkaar te bevorderen door middel van gezamenlijke activiteiten.

Het klimaat

Kinderen moeten zich geborgen, veilig en thuis voelen bij ons op school. Dat zijn belangrijke voorwaarden voor een kind om zich goed te ontwikkelen. We doen er dus alles aan om het gebouw, het terrein en alles wat erop en erin is, zo goed mogelijk in te richten. Daarnaast benaderen we de kinderen op een manier die hun zelfvertrouwen stimuleert.
Onze school heeft hiervoor een aantal duidelijke regels en afspraken. Deze regels zijn geen strak keurslijf. De kinderen moeten binnen deze regels op eigen wijze (leren) werken en functioneren. Ontstaan daarin moeilijkheden, dan bespreken we dat (soms na schooltijd) met het desbetreffende kind en in een enkel geval wordt dan ook contact opgenomen met de ouders.
Naast schoolregels worden er per groep met de kinderen afspraken gemaakt over hoe je met elkaar om gaat. Dit moet een klimaat van veiligheid scheppen en pestgedrag voorkomen of vroegtijdig aan het licht brengen.

Zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Eén leerkracht is belast met de interne zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Deze Intern Begeleider begeleidt de collega leerkrachten om zorg op maat te geven aan de individuele leerling. Wij stellen haalbare eisen aan kinderen en hun werk. De haalbaarheid echter varieert per kind en hangt af van de mogelijkheden van het individuele kind. Uitgangspunt is vanzelfsprekend dat kinderen zich voortdurend moeten ontwikkelen.
Voor kinderen bij wie de ontwikkeling niet verloopt zoals verwacht, is er extra zorg. “Zorg” bij ons op school wil zeggen extra aandacht en begeleiding. Als u uw kind hoort praten over “niet naar school willen” trekken wij ons dat aan. Wij gaan dan samen met u kijken waar de schoen wringt en wat eraan is te doen.

Stichting Openbaar Onderwijs Marenland

OBS Garmerwolde valt onder de bevoegdheid van de Bestuurscommissie Marenland.
De openbare basisscholen in de gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, Loppersum en Ten Boer worden bestuurd door de Stichting openbaar onderwijs Marenland. In totaal gaan daar zo’n 3200 leerlingen naar school.
De Stichting Marenland heeft een aantal doelen, namelijk goed onderwijs, goed werkgeverschap, goed beheer, bestuur en management,  een sterke positie in het centrum van de samenleving en Marenland wil scholen zo lang mogelijk handhaven in het dorp.

Voor de ondersteuning van de scholen heeft Marenland een eigen onderwijsbureau. Behalve te zorgen voor administratieve ondersteuning coördineert en helpt het onderwijsbureau bij het maken van plannen om de kwaliteit van het onderwijs op de scholen te versterken.

Voor veel vragen kunnen ouders bij de directeur van de school terecht, maar soms is het wenselijk om contact op te nemen met het Onderwijsbureau Marenland, Professor R.P. Cleveringaplein 3, 9901 AZ Appingedam. Telefoonnr: 0596-583320