Medezeggenschapsraad

We hebben op school een medezeggenschapsraad (MR). Medezeggenschap houdt in dat meerdere partijen invloed kunnen uitoefenen op besluiten. De MR bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding (twee ouders en twee personeelsleden). Diverse beleidspunten van het bestuur hebben het advies en/of de instemming van de MR nodig. Denk bijvoorbeeld aan de inhoud van de schoolgids en het schoolplan. De verslagen van de MR liggen ter inzage op school. De MR-vergaderingen zijn openbaar. U moet zich wel van tevoren aanmelden. Op de jaarlijkse ouderavond presenteert de MR het jaarverslag. Betrokkenheid bij en interesse in de school zijn de belangrijkste vereisten voor ouders om actief te kunnen zijn in de MR. De oudergeleding wordt gekozen door de ouders. Als er verkiezingen worden gehouden, wordt u hiervan op de hoogte gebracht via de nieuwsbrief van de school.

De leden van de MR: Liesbeth Hegge (ouder), Gerda Huizinga (ouder), Annet Prenger (lid team), Rebecca Dam (lid team). De MR is te bereiken op het volgende mailadres: mr-obsgarmerwolde@marenland.org

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Iedere school binnen de bestuurscommissie Marenland heeft zijn eigen Medezeggenschapsraad maar op initiatief van het bevoegd gezag is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) geformeerd. De GMR is in het schooljaar 1999/2000 opgestart. De intentie is dat iedere openbare school uit de Bestuurscommissie Marenland vertegenwoordigd is in de GMR. Omdat de GMR te groot zou worden als er daadwerkelijk van alle scholen één of meer MR-leden zitting in hebben, behartigen sommige GMR-leden de belangen van meerdere scholen. OBS Garmerwolde levert geen GMR-lid, maar laat de belangen door andere GMR-leden behartigen.

Waarom een GMR:
Voor het bevoegd gezag met meerdere openbare scholen onder zijn bestuur, is het praktisch onmogelijk om beleidskeuzen op bestuursniveau met alle afzonderlijke MR-en te bespreken. Overkoepelende zaken als bijvoorbeeld een bovenschools formatieplan of uniform beleid ten aanzien van arbeidsvoorwaarden worden getoetst aan de GMR. Een GMR heeft rechten en plichten welke geregeld zijn in het reglement voor de Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad en ligt ter inzage op school