Meer- en hoogbegaafde leerlingen hebben het vaak niet gemakkelijk op school. Voor deze categorie leerlingen is een reguliere school vaak niet inspirerend genoeg, omdat de lesstof hen te weinig uitdaging biedt en er weinig tot geen ruimte is om hun autonome zelf te laten zien. De kans is groot dat deze kinderen vroeg of laat vastlopen. Wij voorkomen dit door een vroege ontwikkeling van de juiste leer- en werkstrategieën. Zowel op cognitief, sociaal als emotioneel gebied bereiken we dit door het projectmatig werken met de Pittige Plustorens.

Er wordt gewerkt via de TASC (Thinking Actively in a Social Context ) methode, waarbij de leerkracht een coachende rol speelt. TASC is een verzameling van taakgerichte activiteiten in een sociale context met als doel te leren leren. Het TASC-model gaat uit van acht opeenvolgende fasen waarbij zowel werkvoorbereiding, ‐ uitvoering als ‐evaluatie een natuurlijk onderdeel van het leerproces vormen. In deze acht fasen wordt een sterke sociale context aangeboden waarbij kinderen met en van elkaar leren en elkaar ondersteunen. Zo krijgen ze niet alleen oog voor andermans sterke en zwakke kanten, maar wordt juist het reflecteren op het eigen leren gestimuleerd. Daarnaast is er een ruim aanbod per vakgebied aan verrijkingswerk. Hieruit kunnen kinderen een keuze maken binnen de door ons gestelde kaders en dit werk komt verplicht op de weektaak te staan. We zijn er als team trots op dat het onderwijs aan deze leerlingen bij ons verweven zit in de dagelijkse gang van zaken en dat deze leerlingen, net als alle overige leerlingen, de kans krijgen om hun eigen ik te ontdekken en te ontwikkelen.