Beleid en Visie


Ieder kind is uniek, daarom kiezen wij voor gepersonaliseerd onderwijs. Ieder kind mag op eigen wijze en tempo de leerstof tot zich nemen. Het leerstofaanbod is veelal gebaseerd op leerdoelen en leerlijnen i.p.v. methodes. Reguliere lesmethodes worden daarbij wel als bronnenmateriaal ingezet. Wij streven er naar dat ons onderwijs betekenisvol is. Er wordt op onze school structureel veel tijd met de leerlingen gesproken. Het geven en ontvangen van feedback, reflectie op eigen handelen en ook leergesprekken zijn vaste onderdelen van ons onderwijs. ICT (Snappet) speelt een belangrijke rol bij de verwerking en inoefening. Ons curriculum is gericht op de vaardigheden die nodig zijn in de 21e eeuw: creativiteit, kritisch denken, probleemoplosvaardigheden, communiceren, samenwerken, digitale geletterdheid, sociale en culturele vaardigheden en zelfregulering.

Onze schoolgids en ons schoolplan kunt u opvragen bij de locatieleider, Annemarie Visscher, op obsgarmerwolde@marenland.org

Toelatingsprocedure nieuwe leerlingen

Nieuwe leerlingen zijn van harte welkom op onze school. U kunt een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek met de locatieleider, Annemarie Visscher. Zij laat u graag zien hoe we werken, geeft antwoord op uw vragen en kan u een rondleiding geven door de school. Aan de ouders wordt informatie over het kind gevraagd. Op basis van het gesprek wordt er een keuze gemaakt:

  • Er is sprake van een leerling die, zoals het nu lijkt, geen extra zorg nodig heeft. De ouders kunnen het inschrijfformulier invullen. Daarmee is de leerling toegelaten.
  • De leerling lijkt extra zorg nodig te hebben. Neem dan contact op.

Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen leerlingen die nog niet zijn toegelaten op de basisschool en leerlingen die al op de basisschool zitten. Als de leerkrachten en/of de ouders de indruk hebben dat de leerling ondersteuning nodig heeft, wordt gekeken of de school in staat is dit te bieden. Als dat niet het geval is, kan de school in overleg met het zorgkantoor een school zoeken die het aanbod wel kan verzorgen.
Het is wettelijk vastgesteld dat nieuwe leerlingen (kleuters) tien dagdelen mogen meekijken en meedoen op school. Om de kinderen vertrouwd te maken met school is gekozen om, voorafgaand aan de vierde verjaardag, te komen “wennen” in de groep. Voor de jongste kinderen is een schooldag soms erg lang. Het is geen bezwaar wanneer u uw kind in het begin, in onderling overleg, af en toe een middag thuis houdt.

Zorg voor de leerlingen:

Het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) is op te vragen op obsgarmerwolde@marenland.org

Begeleiding naar het voortgezet onderwijs

Ouders ontvangen in januari een informatiebrochure van het ministerie van Onderwijs. In januari en februari bestaat de mogelijkheid om de open dagen van verschillende scholen te bezoeken. Vaak hebben ouders wel een idee over de mogelijkheden van hun kind op basis van  gesprekken die in de loop der jaren met de leerkrachten van hun kind zijn gevoerd. Factoren als leercapaciteiten, doorzettingsvermogen, concentratie en werkhouding vormen de uitgangspunten voor het gesprek tussen ouders en leerkracht over de schoolkeuze in het voortgezet onderwijs.

De leerkracht van groep 8 informeert en adviseert de ouders zo goed mogelijk. Na elke Cito-periode vult de leerkracht van deze groepen de “plaatsingswijzer” in. De plaatsingswijzer is een instrument dat in samenwerking met het V.O. is ingevoerd voor een objectieve selectie t.a.v. de doorverwijzing. Op basis van de gegevens van de plaatsingswijzer geeft de school een advies. De uiteindelijke beslissing omtrent de schoolkeuze wordt genomen door de ouders. Het besluit over de uiteindelijke plaatsing vindt plaats door de voortgezet onderwijsscholen.

Aanmelding gebeurt door de ouders. De leerkracht van groep 8 vult de gegevens in die van de school worden gevraagd. Ook zorgt de leerkracht voor het aanleveren van de toetsgegevens. De ouders krijgen een aanmeldingsformulier om in te vullen.
Op school worden alle gegevens in drievoud gekopieerd: voor de ouders, de VO school en het archief van onze school. Daarna sturen de ouders zelf de gegevens op (voor een ver van tevoren bekend gemaakte datum). De VO school neemt daarna de aanmeldingsprocedure over. De Cito-eindtoets wordt in mei afgenomen. De behaalde score is nodig om de kwaliteit van het onderwijs op school te volgen. Ook is de individuele uitslag een goede indicatie voor het succes op het voortgezet onderwijs. De score komt te laat binnen om mee te nemen bij de keuze.

Met de scholen van het voortgezet onderwijs bestaat de eerste drie jaren contact over het vervolg van de ontwikkeling van oud-leerlingen; de basisscholen worden op de hoogte gehouden van de resultaten van de schoolverlaters en verwerken dit in hun jaarlijks schoolverslag.

Voorlichting ten behoeve van de schoolkeuze

Tijdens een gezamenlijke informatieavond van de basisscholen in de omgeving krijgt u informatie over het voortgezet onderwijs. Ook is er vanuit het Ministerie een schoolgids over het voortgezet onderwijs, die krijgt uw kind in oktober/november mee. Om tot een goede keuze te komen, worden de leerlingen en hun ouders in de gelegenheid gesteld verschillende open dagen of informatieavonden bij te wonen. Ook bezoekt de school met de hele klas een open dag. Wij bezoeken alleen de openbare scholen voor voortgezet onderwijs.

Verzameling gegevens

Voor het bepalen van de schoolkeuze worden methode gebonden toetsen, Cito-toetsen, leerling volgsysteem, informatie en de bevindingen van de klassenleerkracht geraadpleegd. In december bespreekt het team alle onderzoeken en stelt adviezen op. In januari spreken we dan met de ouders over het advies voor het voortgezet onderwijs. In februari vindt een laatste gesprek plaats over de uiteindelijke schoolkeuze. De aanmelding voor het voortgezet onderwijs moet voor 15 maart rond zijn. Na de aanmelding kan de school voor voortgezet onderwijs uitgebreidere gegevens opvragen. Dat kan ook na plaatsing gebeuren. Wij brengen de ouders hiervan altijd op de hoogte.

Aanmelding zorgleerlingen voortgezet onderwijs

Aan het begin van groep 8 overleggen we met ouders van mogelijke LWOO (Leerweg Ondersteunend Onderwijs)en Pro-leerlingen (Praktijk Onderwijs). Om in aanmerking te komen voor deze vorm van voortgezet onderwijs worden deze leerlingen getest door de toekomstige school. Deze leerlingen moeten voor 1 februari aangemeld worden bij de betreffende school, ook moeten daarbij de onderwijskundige rapporten en andere relevante gegevens aangeleverd worden. Mochten de ouders en de school niet tot overeenstemming komen omtrent de schoolkeuze, dan kan uw kind getest worden door stichting “Compaz” in Groningen. De uitslag van deze toets is bindend.

Downloads:

Schoolgids  Schoolgids 2020-2021

beleidsdocument AVG  AVG Marenland