Ouders


Belang van betrokkenheid van  ouders

Wanneer u als ouder een kind bij ons op school aanmeldt, doet u dat o.a. omdat u de school vertrouwt. U vertrouwt erop dat de leerkrachten hun best doen om de ontwikkeling van uw kind, binnen een goed leef- en werkklimaat, te stimuleren. Bovendien wilt u op de hoogte blijven van het wel en wee van uw kind en van uw school.
Ja, uw school. Want wij vinden het belangrijk dat ouders gemakkelijk de school binnen kunnen lopen uit belangstelling voor hun kind, om vragen te stellen aan leerkrachten of om mee te helpen bij allerlei zaken. Een goed contact tussen school en ouders werkt positief op het welbevinden en de prestaties van kinderen. We willen daarom een open school zijn en vinden het belangrijk dat ook ouders zich thuis voelen in school.

Informatievoorziening over uw kind en de groep

Aan het begin van ieder schooljaar wordt er voor alle groepen een informatieavond voor de ouders georganiseerd. Op die avond vertellen we over de organisatie en de inhoud van het onderwijs in de betreffende groepen.
Voor ouders van leerlingen uit groep 8 worden na de Cito-eindtoets gesprekken gehouden met het oog op de te maken keuze voor het voortgezet onderwijs.

Schriftelijke informatie

Tweewekelijks verschijnt er een Nieuwsbrief met mededelingen en informatie van de school. Daarnaast worden er regelmatig brieven aan de kinderen meegegeven. Om te voorkomen dat u alles dubbel krijgt, wordt schoolpost aan het oudste kind (op school) van het gezin meegegeven.

Contactavonden

Voor alle contactavonden krijgt u persoonlijk bericht. Mocht u op de door de leerkracht geplande dag beslist niet kunnen, neem dan even contact op. Er kan een ander tijdstip gezocht worden.

Rapportage

Vanaf groep 1 krijgen de leerlingen twee keer per schooljaar een rapport. Naast de schriftelijke rapportage vinden wij ook de mondelinge rapportage heel belangrijk. U wordt dan geïnformeerd over de vorderingen, resultaten van de Cito-toetsen van leerlingvolgsysteem en sociale emotionele aspecten van uw kind. Per schooljaar zijn er twee schriftelijke rapportages. Eénmaal nodigen wij u uit voor een mondelinge rapportage, de leerlingen ontvangen dan geen rapport.

OR, MR en GMR

OBS Garmerwolde heeft een ouderraad (OR), medezeggenschapsraad (MR) en gemeenschappelijk medezeggenschapraad (GMR). Meer informatie hierover vind u hier: OR, MR en GMR